Select Phase
Select APMC
Date
शेतमालाचा प्रकार
Select Commodity
  आवक तपशील ई-लिलाव खूला-लिलाव ई-लिलाव टक्केवारी बिल टक्केवारी आलेख-1 आलेख-2
  म.रा.कृ.प.मं.
  आवक (क्विं.)
  (1)
  कृ.उ.बा.स
  आवक (क्विं.)
  (2)
  फरक (क्विं.)
  (3)
  आवक पावती
  संख्या
  (4)
  लॉट संख्या
  (5)
  आवक (क्विं.)
  (6)
  लॉट संख्या
  (7)
  आवक (क्विं.)
  (8)
  कृ.उ.बा.स
  (9)
  कृ.उ.बा.स
  (10)
  (1) (2) (3)=(2*100/1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)=(5*100/(5+7)) (9)
  Hi